Блогът на ТАНГРА

май 14

Дървесни пелети

 • май 14, 2012
Дървесни пелети

Дървесните пелети са вид твърдо гориво във формата на малки цилиндрични гранули, произведени от дървесни отпадъци. Отоплението на пелетите притежава някой предимства, като например автоматичното подаване на гориво към горелката и сравнително малкия отпаден продукт вследствие на горенето.

Производство

Производителите на пелети обикновено са големи дървообработващи компании, за които суровината за производството им е отпадъчен продукт. В процеса на производство, към използваната биомаса не е необходимо допълнително добавяне на химически слепващи вещества. Освен от дървесни отпадъци, трици и др, пелети могат да бъдат произвеждани и от суров дървен материал. Същинският процес на производство на пелети включва следните няколко етапа – едро смилане на дървесината, сушене, ситно смилане, пресоване, охлаждане и пакетиране или складиране, като при използването на суха дървесина може да се наложи към производствената схема да се добави и водоподготовка на дървесината.

Пелетите се оформят в пелетна преса при високо налягане и температура. При натиска се получава загряване, което позволява на съдържащият се в дървесината лигнин да се разтопи при температура над 100% което от своя страна позволява на пресованата дървесина да придобие желаната форма. Горещият лигнин играе роля на слепващо вещество. При производството на пелети от дървесина с ниско съдържание на лигнин не е изключено използването на добавки.

Качество и стандартизация

Дървесните пелети притежават следните качества:

 • Калоричност от около 4,8 kWh/kg (17.000 kJ/kg), 2 t пелети произвеждат енергия, колкото едва 1000 l течно гориво (мазут)
 • Обемна плътност 650 kg/m3
 • Влагосъдържание 10 %
 • Пепелосъдържание под 0,5 % при висококачествени пелети

Стандарти ÖNORM/DINplus/SWISSPELLET

Данни съгласно ÖNORM M 7135 Изисквания и наредби съгласно DINplus:

 • 5-6мм диаметър, 8-30 мм дължина
 • Калоричност по-голяма от 18MJ/kg = 5 kWh/kg = 3.25 kWh/l
 • Обемна плътност 650 kg/m3
 • Влагосъдържание по-малко от 10%
 • Пепелосъдържание по-малко от 0.5%
 • Произведени 100% от дървесина

До приемането на Европейската норма са били в сила немската норма DIN 51761 и австрийската норма ÖNorm 7135. В новата европейска норма изискванията за сертифициране са актуализирани и разширени. Чрез процеса на сертифициране се съблюдава и контролира процеса на производството и качеството на произведените пелети. Такова сертифициране се извършва в цял свят.

От 2002 в Швейцария съществува търговска марка Swisspellet, чиито изисквания наред с швейцарските, съответстват и на немските и австрийските норми. С тази търговска марка са пелети, произведени в Швейцария.

Европейска норма EN 14961-2

От 2010 г. с европейския стандарт (EN 14961-2) се предвиждат еднакви правила в Европа за дървесни пелети. Освен това той предвижда нови изисквания към пелетите, включително дължина, диаметър, пепел, съдържание на влага и др. С приемането на новия стандарт на ЕС за дървесни пелети (EN 14961-2) през 2010 г. се въвежда нов сертификат ENplus за пелети използувани в котли за битова употреба и EN-B за промишлени пелети, използувани в промишлени котли. Основната разлика между стандартите и сертификатите е, че стандартите не се контролират. Това е общоприета дефиниция. Сертификатите са задължителни за цялата верига от производството до потреблението. ENplus има два класа за качества А1 и А2. В клас А1 са въведени най-строги ограничения за съдържание на пепел в пелетите. В клас А2 съдържанието на пепел е до 1,5%. За промишлените пелети сертификата EN-B е със значително намалени ограничения. Въвеждането на единен стандарт за качество за битови и промишлени пелети ще позволи ясно отчитане на потреблението и качеството на продукцията.

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75