Блогът на ТАНГРА

сеп 11

Енергийни и екологични сертификати

  • септември 11, 2012

В последните години Европейската комисия насърчава все повече продажбата на енергийно ефективни продукти на европейския пазар. Затова са създадени различни енергийни и екологични сертификати и маркировки, предназначени за различни типове продукти. Всички сертификати са доброволни, т.е. ЕК не налага на производители да сертифицират продуктите си.

Европейският Ecolabel (EC 66/2010)  е доброволна схема, създадена през 1992г., за да насърчи бизнеса на пазара на продукти, които са с благоприятно влияние върху околната среда. Продукти и услуги, „наградени” с Eco-label носят логото с цвете, което позволява на потребителите  – включително частните и обществени купувачи – да ги идентифицират лесно. При всички Eco-label изследвания (проучвания) са използвани методи за анализиране на влиянието на околната среда и потенциала за усъвършенстване на продуктите, като възможностите на Eco-label се анализират от гледна точка на жизнения цикъл.

Енергийната маркировка (основана на директива 92/75/EEC COM(2008)778) дава на потребителите полезна и сравнима информация за потреблението на енергия на домакински уреди, коли и ел.крушки. Това позволява на потребителите да решат да инвестират в продукти с по-висока производителност (кпд), които биха намалили техните разходи и дават възможност за икономии, които компенсират и надхвърлят разликата в цената. Енергийната маркировка помага и на търговците да позиционират своя продукт на пазара и да извлекат ползите от направените инвестиции и да предложат по-добър и по-иновативен продукт.

Европейската програма Energy star е доброволна програма за офис оборудване. Логото им помага на потребителите да идентифицират офис продуктите, които биха им спестили пари и биха щадили околната среда спестявайки енергия. Офис оборудване като компютри, монитори, принтери, факс апарати, копирни апарати, скенери и мултифункционални устройства допринасят за нарастващия дял на електро консумацията е европейският съюз.

CE маркировката осигурява свободно движение на европейския пазар на продукти, които отговарят на европейските изисквания (например безопасност, опазване на здравето и околната среда) и е ключов индикатор за съответствие на продукта със законодателството. CE маркировката се добавя от производителя към продукта. Чрез поставянето на тази маркировка, производителят декларира своята отговорност, че продуктът съответства на всички законови изисквания действащи в Европа.  Задължение на производителя е да провери отговарят ли продуктите на съответното законодателство или, ако е необходимо, да бъдат проверени от орган за оценяване на съответствията.

През 2004 Европейската комисия стартира програмата Зелени сгради. Тази програма се стреми да повиши енергийната ефективност и да разшири интегрирането на възобновяеми енергийни източници в не жилищни сгради в Европа, като това става доброволно. Програмата е насочена към собственици на обществени сгради с цел осъществяване на икономически ефективни мерки, които да подобрят енергийната ефективност на техните сгради в едно или повече технически направления.

Повече информация за енергийните сертификати, както и за новостите около тях можете да намерите тук (английски).

Източник:  rehva.euen/labelling-of-products-and-buildings

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75