Блогът на ТАНГРА

окт 21

Отопление на биомаса – едно интервю с инж. Пламен Желязков

  • октомври 21, 2011
Традициите в областта на икономията на енергия и разработката на иновативни продукти за вентилация, отопление и климатизация е с над 20 годишна история за фирма „Тангра”. Управителят на „Тангра”, инж. Юлий Армянов e сред пионерите у нас, занимаващи се с икономия на енергия във вентилационните инсталации. Един от първите енергоефективни продукти, с чиято разработка той се занимава и преди създаването на компанията, са пластинчатите топлообменни апарати „въздух-въздух”. Развитието и усъвършенстването на тези продукти доведе и до създаването на серия от енерговъзстановяващи блокове, успешно продавани в редица европейски страни. Натрупаният опит при конструиране и произвеждане на енергоспестяващи съоръжения за вентилационните и климатични инсталации, както и политиката на фирма „Тангра” за разработка на енергоспестяващи и екологични продукти, провокира и инж. Пламен Желязков – съдружник във фирма „Тангра” , заедно с екип от фирмата да започне преди 4 години създаването на отоплителни съоръжения за отопление на биомаса. От две години и половина фирма „Тангра” произвежда котли на пелети от серията Tangra HP Aero.Преди 4 години фирма „Тангра” прави сериозно маркетингово проучване на пазара в Европа, съседните страни на Балканския полуостров. Разбира се, освен огромния потенциал, по отношение на дървесни отпадъци, като суровина за пелетите, фирмата вижда и сериозен пазар за тези продукти в Европа. Очаквано, по думите на инж. Желязков, този пазар се заражда и в България. Предимства на котлите Тангра

Инициирайки разработката на котлите на пелети, фирма „Тангра” си поставя за цел постигане на опростена конструкция, максимална ефективност и възможности, както и да задоволи търсенето на най-голямата част от потребителите на такъв тип съоръжения у нас – едно и двуфамилните къщи. Така екипът на „Тангра” започва разработката на два модела котели Tangra HP 25 Aero и Tangra HP 35 Aero, с максимална отоплителна мощност съответно 25 и 35 kW.

Водещи фактори при конструирането на котлите „Тангра” са:
– Осигуряването на достатъчно голям воден обем на котелното тяло, при който отпада нуждата от поставяне на допълнителен буферен резервоар. Благодарение на големия воден обем на котела, горелката се включва сравнително рядко за доста дълъг период и при номинален режим на работа.
– Опростена и олекотена конструкция, която може лесно да бъде пренесена и инсталирана. Това спестява време и усилия на инсталационната фирма и намалява сумата дължима от клиента за инсталиране.

Пелетните котли Tangra HP 25 и Tangra HP 35 се състоят от два отделни модула с еднакви габаритни размери – тяло и бункер за пелети. Начинът на топлообмен е важна особеност при котлите произвеждани от фирма „Тангра” .Топлообменът се осъществява до голяма степен в тръбния сноп, като се постига голяма топлообменна повърхност, благодарение и на вградените в него турболизатори. Благодарение на тях се постига висока интензивност на обмяната на топлина между водата и газовете от горивните снопове.

Тези спирали се използват и за почистващи елементи на тръбния сноп. Цялостното самопочистване на горелката и на тръбния сноп на котела се прави автоматично с помощта на съвременна електро-пневматична система и не се изисква намесата на потребителя.

Принцип на работа

При конструирането на котлите е възприет принципът на едноходовия котел, поради опростената му конструкция и липсата на междинни камери.

Високото качество на горивния процес в котела се осигурява от допълнителните керамични елементи, които са вградени в камерата. Малко производители решават да използват керамика в горивната камера, поради оскъпяването на крайния продукт.

Тяхната изключителна роля е да допринасят за доизгаряне на неизгорелите газове, получени в процеса на горене. Следствие нагряването си до 700-800 ° С, керамичните елементи излъчват топлина, с помощта на която доизгарят всички неизгорели при основния процес частици прах и окиси. Като резултат нивото на вредните газове е три пъти по-ниско от допустимите европейски норми.

Горелката на котлите Tangra HP Aero е подбрана след обстоен преглед на доста европейски производители на горелки, като фирмата се доверява на един от най-известните производители на горелки Effecta – Швеция. В горелките на котлите „Тангра” са използвани висококачествени стомани за изработката на горивните тръби, поради високата температура, която се достига в тях (900°С). Това създава всички условия за окисляване и отделяне на максимално количество кислород за горенето. Едно от условията при конструиране на котлите е горелките да горят с всякакви по вид и качество пелети. Това е изключително важно за работата на един пелетен котел, защото допълнителните примеси или недоброто качество на пелетите затрудняват горивните процеси и оставят доста отпадни частици в редица европейски еквивалентни котли.

Днес фирмите „Ефекта” и „Тангра” са партньори и благодарение на натрупаното доверие, заедно правят подобрения по управлението на котли, които „Effecta” произвежда и продава в цяла Европа.

„За съжаление, в България качеството на пелетите като гориво не е много добро. – категоричен е инж. Желязков.- Когато те са произведени само от дърво, при изгарянето си те не образуват шлака, а само остатъчна пепел, което не се налага допълнителното почистване на горелката. За съжаление, в България по-често се случва, заедно с остатъчната дървесина в машините за производство на пелети да попадат и инертни материали, камъни и други отпадъци. Благодарение на тяхното недобро изгаряне се образува „шлака”, която от своя страна при нередовно почистване се натрупва и горелката спира да работи, а клиентите остават на студено.”

При избора на горелка и търсейки най-доброто, екипът на „Тангра” избира именно горелките, произвеждани от фирма Effecta, заради уникалната им система за почистване със сгъстен въздух. Тази система се контролира от управлението на горелката и управлява с помощта на специален софтуер. Като параметри могат да се задават броя, честотата и времето, в което да се извърши почистването. Наличието на всички тези елементи осигурява и безотказната работа на горелката с всякакви по вид и качество пелети. Това е много важно, имайки предвид, че едно от най-честите оплаквания сред клиентите на котли на пелети в България е спирането на горелката, поради недоброкачествени пелети.

Екипът на фирма „Тангра” доразвива електро-пневматичната система за почистване на горелката, като поставя турболизаторите за почистване на тръбния сноп, за които споменахме по-горе. По този начин едновременно с чистенето на горелката се чисти и котелното тяло. Всичко това дава гаранция на клиента, че при нормална работа на инсталацията, той има единствено грижата да достави пелети като гориво.

Възможности на системата


Котлите са изградени на модулен принцип – котелно тяло и бункер за пелети. Опаковани са поотделно и се сглобяват на място, което улеснява монтажа. По думите на инж. Желязков, един средно квалифициран техник би могъл да монтира един котел при изградена отоплителна инсталация за не повече от час и половина. Друго предимство на котлите е, че са с компактни размери и заемат малко място. Това им позволява да се инсталират до стената или в ъгъла на помещението, без това да пречи на обслужването. Необходимо е само един метър разстояние отпред, за отваряне на вратите.

Освен котела и бункера към отоплителната инсталация по необходимост се поставят различни външни устройства – циркулационни помпи, трипътен вентил, бойлер за гореща вода, буферен съд. Вграденият контролер в котлите на фирма „Тангра” , управлява горивния процес, както и всички споменати външни устройства. Не е необходимо да се изгражда табло за управление, а всичко се управлява от контролера на котела.

Разход на гориво и ефективност на работа

Разходът на гориво зависи основно от топлинните загуби на сградата, както и от предпочитанията на всеки потребител – температура на комфорт. От натрупания опит и проследяване на нуждите на клиентите, инж. Желязков сподели, че при непрекъсната работа на котела, употребата на пелети за отопление и битова гореща вода варира средно между 3 и 5 тона. Това включва отопление за един отоплителен сезон и цяла година за топла битова вода.

Що се отнася до ефективността на горивния процес, то тя е различна за различните котли. При котлите на пелети Tangra HP 25 Aero и Tangra HP 35 Aero, реалната ефективност е 94%, която може да се докаже и в реално време. При това упоменатите мощности от 25 и 35 kW за котлите на „Тангра” са максимални и биха могли да задоволят нуждите на почти всички съществуващи едно- и двуфамилни къщи у нас.

Следващото поколение пелетни котли – Tangra CL 35

Тази година, на Есенния пловдивски панаир бе показан за първи път новият пелетен котел Tangra CL 35, който предизвика голям интерес. Причина за това е по-добрата цена и определени качества на съоръжението. Освен котелното тяло и бункер, използваната горелка и софтуер за управление са произведени от „Тангра”, с което съществено се намалява крайната цена. Цялостната разработка на съоръжението и софтуерната част отнема на екипа около 6 месеца, но в него са вложени редица подобрения от натрупания опит на предното поколение котли на пелети „Тангра”.

Най-съществените разлики са:
– Система за пневматично почистване на горелката.
– Вграден в горелката дебитомер, измерва реално постъпващото количество въздух в нея и следи за качеството на горене. Осъществява се и автоматичното регулиране на въздуха, независимо от коминната тяга или други странични фактори.
– Горелката се настройва еднократно и работи с висока ефективност по един и същи начин, независимо от външните условия.

Новата разработка на фирма „Тангра” спестява на клиента от цената за съоръжението приблизително 25%. Като допълнителна опция е оставена възможността, клиентът да избере пепелосъдържател за отпадъчната пепел от пелетите.

Това не е последната иновация в развитието на този сектор от дейността на фирма „Тангра” . През 2012 г. тя е планирала да разработи котел с по-голяма мощност, като целта й е да покрие още един сектор и да задоволи изискванията и на клиентите с по-големи сградни инсталации, обобщи инж. Пламен Желязков.

Фирма „Тангра” предлага цялата система от продукти и услуги за отопление, свързани с проектирани и изграждане на една отоплителна инсталация, гаранционен и извън гаранционен сервиз на всяко едно от тези съоръжения. Има богата дистрибуторска мрежа от сертифицирани компании, оторизирани да извършват монтаж и сервиз на съоръженията.

Препоръката на инж. Желязков към клиентите е да използват неактивния сезон за избор на отоплителна инсталация, макар че се случва да използват услугите им и през зимата. Освен изключителната роля на самата система, като важен фактор за комфорта в помещенията, той определи добрата профилактика. А нужното ни спокойствието в тази насока може да ни гарантира един стандартен договор с фирмата – инсталатор!

На финала на нашия разговор той сподели удовлетвореността си от свършеното през тази година, въпреки икономическата и финансова криза и обеща, че фирма „Тангра” и през следващата година ще работи за все повече енергоспестяващи и природосъобразни продукти в отоплението и вентилацията.

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75