Блогът на ТАНГРА

юни 11

Тенденции за повишаване на енергийната ефективност в ОВК системите

  • юни 11, 2012
Тенденции за повишаване на енергийната ефективност в ОВК системите

За енергийна ефективност в системите за отопление, вентилация и климатизация започна да се говори сериозно след енергийната криза от 1973 г. Освен многото разумни и ефективни решения се появиха и някои доста екзотични идеи. Една от тях беше сезонната акумулация на топлина в изкуствени, подземни резервоари. Казвам екзотична, защото няма информация, тя да е добила реално приложение. Освен това, развитието на термопомпените инсталации позволи да се използва енергията на въздуха и естествения акумулатор – земята.

С увереност може да се твърди, че интереса към енергоефективни или енергоспестяващи системи следва кривата на повишение на цените на първичните енергоизточници.

Нещо повече, в последните около 20 години все по-убедително се доказва, че засиленото енергопотребление влияе неблагоприятно върху околната среда и води до климатични изменения.

По тези причини, Европейският съюз, създаде програма, имаща за цел до 2020 година да се постигне:

–       Намаляване емисиите на парникови газове с 20%

–       Добив на 20% от енергията от ВЕИ

–       Увеличаване на енергийната ефективност с 20%

Системите за вентилация, климатизация и отопление са изключително голям консуматор на енергия

–       За отопление през зимата

–       За охлаждане през лятото

–       Целогодишно за проветряване (вентилиране)

Разходите за отопление, вентилация и климатизация в търговски и обществени сгради е 42%, а в жилищните сгради е 56% от общото енергопотребление. (Wigenstad. and. Grini,. 2010) Според изследване на енергийното представяне на сградите в ЕС от 2002г., те консумират 40% от тоталната енергия използвана в Европейския съюз. (ЕPBD 2002, REHVA journal).

Следвайки директивата на ЕС, много страни създадоха подходяща нормативна база и финансови стимули за енергоефективни системи за ОВК.

–       Рекуперацията на енергията от изхвърляния въздух от пожелателно е превърнато в задължително мероприятие.

–       Клиенти, монтирали високоефективни термопомпени инсталации (АА, СОР> 3.5 – 3.8), получават обратно до 55% от направеното капитално вложение (Legge Finanziaria 2008, Art. 1,347 Law No 296 of 27 December 2006)

Подобни мерки у нас са все още предстоящи!

Независимо от липсата на стриктна нормативна уредба и бонуси, с радост отбелязвам, че българските проектанти, инсталатори и най-важното – крайни клиенти, обръщат все по-сериозно внимание на енергоефективните системи за ОВК.

Причината е очевидна! Енергоефективните инсталации за вентилация, климатизация и отопление са икономически изгодни, здравословни и екологични.

Естествено всеки инвеститор би искал да вложи парите си по най-разумен начин, изграждайки своя обект. Ползите от добра топлинна изолация и плътни дограми (врати, прозорци) са безспорни и нормативно регламентирани. Една сграда с ниско енергопотребление, постепенно започва да прилича на „термос”, в който кафето е топло и след 12 часа. Единственият недостатък е, че в този „термос” живеем ние.

 

Човек може да живее 3 седмици без храна, 3 дни без вода и 3 минути без въздух.

Добрият микроклимат, температура, влажност и пресен въздух са предпоставки за работоспособност, ниска заболеваемост и следователно дори и в това има икономически ефект.

Ще огранича разсъжденията си само върху инсталации за проветряване (вентилиране) по няколко причини. Първо, защото термопомпените инсталации са добре изследвани и рекламирани от световноизвестни производители. Второ, защото енергийните разходи за проветряване, често надвишават тези за отопление в съвременните сгради. Трето, защото нашата фирма има повече от 20 години опит, развитие и постижения в този сегмент.

Очевидно е, че новите сгради, които виждаме всеки ден не могат да бъдат проветрени с отваряне на прозорци. Механичната вентилация с рекуперация на енергия е задължителна. Безспорно, инвестицията за такива системи е по-висока, но се възвръща само за 1.5 – 2 години, на база спестена енергия.

Има няколко основни фактора, които влияят върху срока на откупуване на капиталното вложение:

–       Климатични условия на района

–       Време на експлоатация  (часове/годишно)

–       Цена на първичната енергия

–       Цена на оборудването

–       Разходи за поддръжка

–       Лихви върху кредит (ако инсталацията е изградена с кредит)

–       Финансови бонуси за енергоспестяване (ефективност)

–       Цена на вредни емисии

–       Пазарна стойност на обекта, като функция от заложените „екстри”

Следната графика дава една идея за разходите по инсталацията, в зависимост от нейната ефективност.

E – 1 – 0% рекуперация

E – 2 – 50% рекуперация

E – 3 – 60% рекуперация

E – 4 – 70% рекуперация

E – 5 – 80% рекуперация

Защрихованата площ отразява размера на  загубите, поради неправилна инвестиция.

 

 

 

По обясними причини, капиталното вложение, често е водещо при вземане на решение и тук е необходимо да бъде внесена повече яснота.

 

Системите за възстановяване на топлина и студ във вентилационни и климатични инсталации могат да струват  0 лв.

Съществува схващането, включително в много уважавани научни среди, че енергийния ефект от рекуперация през летния период е малък. В това има известна логика, защото часовете с температура над 25 ºС в България не са много. Важното в случая е, че изчислявайки топлинния и особено хладилния център, проектанта калкулира необходимата енергия и на тази база избира съоръженията. Енергоспестяващите системи за вентилация и климатизация  понижават цената на енергийния център (топлинен и студов) и по този начин се самоизплащат.

В последните години се наблюдава тенденция за повишаване ефективността на енергоспестяващите съоръжения. Тя се обуславя от ръста в цените на енергоносителите и стремежа за покриване параметрите на програма 2020 на ЕС.

Промените в енергийната класификация на EUROVENT потвърждават горните твърдения

Класификация на енергийната ефективност на климатични камери.

Клас 2008г. 2010г.
A 47 – 69 % 75 %
B 43 – 63 % 67 %
C няма изисквания 57 %
D няма изисквания 47 %
E няма изисквания 37 %

 

През 2008 г. изискванията за ефективност са варирали в зависимост от дебита на обработвания въздух.

За съжаление, понякога търговските похвати вземат връх над професионализма и днес могат да се намерят проспекти, демонстриращи ефективност над 95 %.

Новите продукти на ТАНГРА също преследват повишена ефективност. Рекуперативната ни вентилация и климатизация постигащи преди три/четири години енергоспестяване от 50 – 60 % постепенно се трансформират. Новите съоръжения покриват клас А по цитираната горе класификация и постигат реална ефективност от 80% при изравнени въздушни потоци и без кондензация. Благодарение на доброто качество и конкурентна цена, все по-успешно изнасяме и продаваме тези съоръжения в повече от 10 европейски държави.

инж. Юлий Армянов

Управител на „Тангра-АВ” ООД

ТАНГРА - вентилация - отопление - климатизация

Национален сервизен телефон:
0887 73 73 75